Senin, 21 Januari 2013

Sekedar Asal Tahu Tentang Alam Kubur ...


Bismillahir-Rah maanir-Rahim ...

Saudaraku...”
Berbicara masalah kubur tentu yang kita bayangkan hanya sekedar sebuah lobang yang digali dengan ukuran 1x2 meter persegi, dimana ditempat itulah semua manusia akan di kubur.

Kubur dapat merupakan taman surga atau lubang neraka. Wahai manusia, jadikan lah kubur kalian sebagai taman surga dengan melakukan kebajikan. Jangan jadikan kubur kalian lubang neraka dengan melakukan perbuatan jahat.

Siapapun dia manusianya apabila telah meninggal akan dikirim ke alam barzah. Bagaimanapun caranya apakah jenazah akan diletakkan didalam kubur atau di kremasi, dia tetap memiliki daya memahami dan mengerti.

Nabi saw berkata : Ketika jenazah di masukkan kedalam keranda dan orang-orang mengusungnya kepemakaman, jika ia orang yang saleh dia meminta mereka membawanya secepat mungkin dan jika jenazah itu pendosa, dia mengutuk keadaan buruk yang disiapkan untuknya dan bertanya hendak di bawa kemana dia.

Alam kubur merupakan suatu alam gaib yang tidak akan terjangkau oleh manusia sebelum dia meninggal dan dikuburkan.

Saudaraku...”
Ada 6 perkara yang di alami manusia selama dia berada dialam kubur yaitu :

1,Dlammatul_qabr.
2.Su’aalul qabr.
3.Adzabul qabr wa na’iematul qabr
4.Maqqarur ruh
5.Ardlul maq’ad
6.Al ba’ts.

Yang dimaksud dengan Dlammatul qabr ialah,.. himpitan dimana orang yang sudah mati akan di himpit dalam kubur, siapapun dia besar atau kecil kafir atau muslim akan merasakan himpitan kubur, sesuai dengan yang dikatakan dalam hadist :

Yang artinya :,.. Sesungguh nya kubur itu mempunyai himpitan,jika ada siapa-siapa yang terlepas padanya nisacaya terlepas Sa’ad bin Mu’adz daripadanya (riwayat Ahamad dan Ibnu jarier ).

Yang dimaksud dengan Su’aalul qabr ialah dimana orang yang sudah dikubur akan di periksa I’tiqadnya., sebagaimana sabda rasulullah saw ,……… yang artinya,..

Allah Ta’ala berkata,… Masukkanlah nama simati itu didalam catatan orang-orang yang baik,dan kembalikan dia kebumi. Lalu rohnya di kembalikan kebadannya. kemudian datang 2 malaikat medudukkan nya dan berkata :Siapa Tuhanmu dan apa agamamu,maka dia menjawab Allah Tuhanku dan islam agamaku., lalu mereka bertanya lagi siapa dia laki-laki yang di utus kepada mu dan diantara kamu ? Maka ia akan mejawab ia pesuruh Allah,….

Lalu ada satu seruan lagi dari langit (katanya) Benar hambaKu, karena itu bentangkanlah hamparan dari surga, maka dapatlah dia bau surga dan wanginya dan kebunnya pun di luaskan sejauh mata memandang. (riwayat Ahmad,Abu Dawud,Hakim dan Baihaqi).

Selain dari hadist itu ada satu hadist lain yang artinya :

Seorang manusia apabila diletakkan dia dalam kuburnya dan sahabatnya berpaling pulang sedang dia mendengar suara kasut mereka akan datang kepadanya dua malaikat dan mendudukkan nya dan bertanya kepadanya apa katamu tentang orang itu ? 

(yang dinamakan Muhammad) adapun orang mukmin akan berkata : Aku mengaku bahwasannya ia itu hamba Allah dan rasul Nya,maka (diwaktu itu) dikatakan padanya ‘lihatlah tempat duduk mu di neraka telah di tukar oleh Allah dengan kedudukan di surga.(Maka pada waktu itu dia lihat dua-dua tempat tersebut).

Adapun orang yang munafiq dan kafir ketika di tanya tentang siapa dia laki-laki itu,dia akan menjawab “aku tidak tahu “,aku pernah mencela sebagaimana orang-orang berkata ,maka malaikat berkata”engkau tidak tahu dan tidak membaca”, lalu dia dipukul dengan pemukul dari besi dengan satu pukulan.hingga dia berteriak satu teriakan yang di dengar oleh semua yang ada di sekelilingnya kecuali manusia dan jin.(riwayat bukhari muslim)

Kalau di lihat dari hadist diatas, terbukti bahwa orang-orang mukmin akan hidup dalam kedamaian dan kesenangan dialam barzah dan mereka tidak kehilangan akan pikiran sehatnya, mereka hanya memikirkan tentang doa-doa dan menjawab pertanyaan malaiakat tanpa rasa takut.

Ketika mereka mengetahui tentang keadaan mereka, maka mereka akan memohon kepada malaikat agar sebelum beristirahat, mereka di perbolehkan menjumpai anggota keluarga mereka.

Ketika akan mendapatkan akhir pejalanan yang baik, mereka akan berdoa dengan kegembiraan yang meluap2, agar hari kebangkitan dipersingkat sehingga mereka dapat memasuki surga secepatnya.

Perlu juga di ketahui bahwa apabila seorang mukmin yang meninggal, maka setiap pojok makamnya menghias diri utuk menyambutnya dan mengucapkan keinginannya agar dia di kuburkan disebelahnya,

Tetapi apabila seorang kafir yang meninggal kegelapan akan menyelimuti makamnya dan setiap pojoknya mencari perlindungan Allah dan memohon kepadaNya agar orang yang buruk itu hendaknya tidak di kuburkan di sebelahnya.

Yang dimaksud dengan Adzaaabul qabr wan a;iemul qabr ialah, ialah siksa kubur dan nikmat kubur orang yang sudah meninggal dan sesudah di tanam itu akan dapat siksa atau kesenangan dikubur tergantung ke imanan dan ketakwaan dari yang dikubur. 

Perbuatan baik atau buruk seseorang akan mengambil bentuk kesengsaraan atau kenyamanan kepada pelakunya, meskioun perbuatan itu abstrak. Ada beberapa tipe manusia yang akan mendapat siksa kubur, yaitu orang-orang kafir, orang munafiq dan orang mukmin dan yang mendapat nikmat kubur ialah orang yang beriman.

Orang-orang mukmin akan disiksa dalam kubur karena kejahilannya terhadap Allah, juga karena sikap mereka yang menyia-nyiakan hak _Nya dan perbuatan dosa yang mereka kerjakan.

Selanjutnya;
Baginda Nabi saw telah menyebutkan sebagian pelaku maksiat yang akan mendapatkan azab kubur ,diantara :

1.mereka yang tidak bersuci ketika setelah buang air kecil, sehingga dia masih bernajis.

2.mereka yang suka mengadu domba

3.mereka yang suka berbuat ghulul (mengambil yang bukan haknya)

4.mereka yang suka berbuat kebohongan.

5.mereka yang membaca alqur’an tapi tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang dalam alqur’an (kepala mereka nanti akan di hantam dengan batu.)

6.mereka yang malakukan zina (ruh para penzina ini nanti akan disiksa diatas tungku api dan diatas tungku api itu akan di nyalakan api yang membara)

7.mereka yang memakan riba (mereka akan berenang di sungai darah dan akan di hantam dengan batu-batu setiap kali mereka menuju tepian)

8.mereka yang berhutang (orang yang berhutang akan di tahan masuk surga karena hutangnya).

Ada baik pasti ada buruk,dan apabila ada salah pasti ada benar, begitulah manusia ini di ciptakan.Maka selain siapa –siapa yang akan mendapatkan azab kubur tentu kita ingin tahu bagaimana dan siapa yang terhindar dari azab kubur dan amalan apa yang membuat manusia terhindar dari dari azab kubur tersebut antara lain,:

1.sholat wajib, shaum, zakat dan perbuatan baik berupa kejujuran, menyambung hubungan, segala perbuatan yang ma’ruf dan berbuat baik kepada manusia.

2.berlindung kepada Allah dari azab kubur.

Selain itu ada juga orang-orang yang terbebas dari azab kubur yaitu :

1.orang yang mati syahid dijalan Allah (mereka akan diselamatkan dari azab kubur)

2.orang yang ribath (orang yang terhindar fitnah kubur jika mereka meninggal dalam ribath di jalan Allah/ ribath*, adalah tinggal di tsaghr (tapal batas) untuk menguatkan kaum muslimin.)

3.orang yang meninggal pada hari jum’at, sebagaimana Nabi saw bersabda yang artinya “:

“Tidaklah seorang mukmin meninggal pada hari jum’at melainkan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur “( HR Ahmad dan Tarmizi”)

dalam hadist lain di riwayatkan malaikat mendatanginya seraya bertanya,”Siapa kah rabb-mu ?. Orang itu menjawab, ”hah..hah.. aku tidak tahu”. Malaikat itu bertanya lagi,”Siapakah manusia yang diutus kepada kalian ?”. “hah..hah.. aku tidak kenal”, jawabnya.

Lalu diserukan suara dari langit bahwa dia telah mendustakan hamba-Ku. Maka dekatlah azab kubur padanya.

Yang di maksud dengan Adzaabul_qabl wa na’iemul_qabr yaitu siksa kubur dan nikmat kubur di mana orang yang sudah mati dan sesudah di tanam itu akan dapat siksa atau nikmat. Manusia yang telah mati tentu akan mendapat siksa kubur dan nikmat kubur dan siksa kubur itu benar adanya seperti hadist Rasulullah yang artinya “Azab kubur itu benar ( HR Bukhari).

Dan satu lagi hadist yang artinya Sesunggunya ahli kubur itu disiksa dikubur dengan siksaan yang akan di dengar oleh binatang-binata ng.( HR Bukhari Muslim).

Kalau ada yang mendapat siksa kubur tentu ada yang mendapat nikmat kubur yaitu orang-orang yang terbebas dari fitnah kubur seperti yang ter tulis diatas.

Yang dimaksud dengan Maqarrur_ruh yaitu,… tempat di mana ketetapapan roh itu,dimana orang yang sudah meninggal akan ditetapkan di mana roh nya berada.

Seperti sabda rasulullah saw: Ruh-ruh orang yang matai syahid itu disisi Allah,ditembolo knya burung-burung hijau, berjalan-jalan di sungai surga sebagaimana sukanay kemudian kembali kepada kandil-kandil dibawah arasy.

Disamping ada hadist lain yang artinya : Sesungguhnya ruh-ruh orang mu’min itu ada dilangit yang ketujuh melihat tempat kedudukan mereka di surga (HR Abu Nu’aim)

Sementara itu ada hadist lain yang lebi tegas menjelaskan keberadaan ruh.

“Sesungguhnya Ibnu Umar pernah menta’ziah (menghiburkan) siti Asma karena kematian anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair,sedang mayitnya disula orang,
Top of Form

Ibnu Umar berkata :
Janganlah engkau berduka cita karena sesungguhnya roh-roh itu disisi Allah dilangit adapun yang didedepan kita hanyalah badannya. Ruh itu lalu naik ke langit dan diperlakukan sesuai dengan amalnya di dunia. Bila ruh itu berasal dari orang yang beriman, maka pintu langit akan dibukakan untuknya dan disambut dengan hangat.

Sebaliknya, bila ruh itu dari orang kafir, zalim dan berlumur dosa, maka pintu langit akan tertutup untuknya dan mendapat perlakuan yang hina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum . Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.(QS. Al-A'raf : 40).

Bahkan ruh itu akan dicampakkan dari pintu langit sebagaimana firman Allah SWT :

Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.(QS. Al—Hajj : 31).

Dua ayat inilah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits shahih yang panjang ketika menjelaskan bagaimana ruh orang beriman dan ruh orang jahat. Salah satu potongannya kami nukilkan berikut ini :

Rasulullah SAW bersabda,”… Lalu ruh jahat itu dikembalikan ke dalam jasadnya dan dua malaikat mendekatkannya dengan neraka dan dibukakan pintu neraka hinga panas dan racunnya sampai kepadanya.

Lalu kuburnya disempitkan hingga tulang-tulang iganya saling bersilangan. Dan didatangkan kepadanya seorang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk dan baunya busuk dan berkata kepadanya, ”Berbahagialah dengan amal jahatmu. Ini adalah hari yang kamu pernah diingatkan.

Dia bertanya,”siapa kah kamu, wajahmu adalah wajah orang yang membawa kejahatan ?”. “Aku adalah amalmu yang buruk”. “Ya Tuhan, jangan kiamat dulu”.(HR. Ahmad dalam musnadnya 4/287 hadits no. 4753 dan Abu Daud 4/239 hadits no. 18557 – hadits Shahih) .

Adapun yang di maksud dengan Ar.dlul_maq’ad ialah ... Perlihatkan tempat, ya’ni orang yang sudah mati itu akan di perlihatkan tempat ketetepannya di surga atau dineraka, setiap pagi dan petang,

tentang ardlul maq’ad itu ada dalam hadist yang artinya :Sesungguhnya seorang dari kamu jika mati akan di tunjukkan padanya tempat duduknya pagi dan petang,jika ia daripada ahli surga (ia akan melihati dirinya) daripada ahli surga dan jika ia dari pada ahli neraka (ia akan melihat dirinya ) daripada ahli neraka Akan dikatakan padanya ,itulah tempat dudukmu hingga Allah membangkitkan mu kepadaNya pada hari qiyamat (HR Bukhari Muslim)

Adapun yang dimaksud dengan Al Ba’ts ialah Bangkitan ya’ni orang yang sudah mati dibangkitkan kembali dari kuburnya setelah hari kiamat,yaitu dikumpulkan badan-badannya dan dimasukkan ruhnya hingga jadilah ia seperti keadaanya di hari kematiannya.

Dalam masalah ini jelas di terangkan dalam surat Yaasiin yang artinya :

Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka( 51) Mereka berkata: "Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?" Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya).(52)

Sungguh suatu hal yang maha dahsyat dimana saat israfil meniupkan terompet sangkakala untuk pertma kalinya sekitar 40 tahun,atau 40 bulan atau 40 minggu sebalum dimulainya hari kebangkitan.Sua ra nya sungguh sangat menakutkan semua manusia ,binatang dan semua yang hidup diatas permukaan bumi akan merasa ketakutan.

Tubuh menusia akan menggigil dan gemetar, wajah-wajah menjadi pucat,jantung berdetak dengan cepat (karena kesakitan), mata-mata akan masuk kedalam kelopak nya, dan semua maksluk hidup akan mati.

Ini semua akan terjadi pada saat bagaiman sangkakala ditiupkan masih banyak hal lain akan terjadi dan rasanya kali ini penulis pun tak sanggup untuk mengungkapkanny a dengan lebih lugas, disampin ilmu penulis sangatlah terbatas tapi semua yang penulis kemukakan bukan direka-reka ada nya tapi begitulah nyata nya bila sang malaikat Izrail , menghampiri dan samapailah kita di alam kubur dan sampai hari berbangkit,

Semua yang ditulis berdasarkan sumber yang jelas,dan mohon di maaf jika masih banyak kekukurangan nya disana sini, karena sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah dari penulis.

Wassalam bil maaf.

sumber bacaan ,..Al Quran .;..Khuthatun Li Mustaqbalika== Jasim Muhammad Al Muthawwi,’’The Spectacle Of Death =Khawaja Muhammad Islam;’’Tafsir Ahkam Ibnu Katsir,:Al hadist Ryadddushusholi hin)

Wallahu A'lam bisha-wab ...
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, ...

Salam Terkasih ..
Dari Sahabat Untuk Sahabat ...
Tidak ada komentar:

Posting Komentar